Нови теми  |  Завета на цветните лъчи на светлината - разширен прочит  Всемирна научно-образователна програма  |  Книги

Художествена галерия Лили Димкова  |  Духовни учители  |  Съвети и напътствия  |  Литературна страница  |  Контакти

 

КНИГИ - ПОСЛАНИЕТО НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

ЗА ЧИСТО СЪЗНАНИЕ


Най-правилният път за постигане на чисто съзнание
е този, който води към Божествения Дух – Духа светий.
Знаете ли какво означава да пребъдвате в Духа светий?
Това ще рече вие да потърсите в себе си възможност за
пълно пречистване на своите мисли и чувства. Трябва
да помните, че в основата на всяко действие стоят те –
мислите и чувствата. Когато искаме те да бъдат чисти и
светли, означава да искаме живот, посветен на служенето
на Бога. От своя страна това вече ни води към изисква-
нията за пълно съблюдаване на моралните принципи и
норми, които определят нравствената основа на човеш-
кия живот. Оттук се тръгва, за да може човек да стигне
до ангелските йерархии. Те са онова извисяване, което
поставя човека в положението на Същество, постигнало
качествените промени на своето съзнание – промените,
които са заложени като изискване към всеки човек, за да
може не само той да пребъдва, но да пребъдва и всичко,
сътворено от Бога и от човешката разумна дейност.
Вие приемате своето съществуване сега като една за-
кономерност от цикличния процес на инкарнация – ре-
инкарнация. Но това така прието от мнозина се свежда
до един прост механичен процес, който в крайна сметка
не създава нищо по-различно, защото се приема предимно

като задоволство от съществуването. Целта е, преби-
вавайки в света на физическите условия, човек да добие
съзнание и с това да положи основата за създаването на
нова, устойчива система за придобиване и съхранение на
знания. Тук имаме предвид знания, които са резултат от
личния творчески опит. Вие не можете и да си предста-
вите колко е ценна такава информация за научния свят
от Висшите йерархии на Светлината. Тези от вас, които
съумеят да създадат и съхранят знания в резултат на лич-
ната си творческа дейност, представляват изключителна
ценност, защото така те стават помощници в изпълнени-
ето на Великата Програма на Бялото Братство за пости-
гане на ново съзнание във Всемира.
Вие знаете, че сега съществува пълна закономерност в
действията между видимия и невидимия свят. Тази зако-
номерност се изразява в проявленията, които стават на
Земята в резултат на замислите на Великото Съзнание.
Тоест това, което „горе“ се замисли, трябва „долу“ да се
реализира. И това става само и единствено в изпълнение
на свободната воля на човека. Невъзможно е, ако човек
не желае да го насилваш, да изпълнява твоята воля. Сега
за реализирането на всяка идея трябва да се чака едва ли
не с години, за да може тя да бъде възприета. И това е
така, защото в ход е изпълнението на цикличността: ин-
карнация – реинкарнация, т.е. раждане и прераждане от
което засега остава най-вече задоволството да бъдеш, без
да се събуди дълбоко съхраненото творческо начало у чо-
века. Когато, обаче, се получи качественият материал, за
който говорим, и се създаде и съхрани от всяка личност

по-голямо количество знание като резултат от лична
творческа дейност, ще се създадат условия за нови, под-
готвени души с активно отношение към предлаганите
им идеи. Те ще имат свой творчески потенциал, който
ще ги прави действени и позитивни хора с желание за
разгръщане на творческото начало.
Ето тук е разковничето – да се живее с желание за
разгръщане на творческото начало. Човек, който използ-
ва във всяко свое действие активните мисли и чувства на
творческия потенциал, ще пребъдва в Духа светий, за-
щото ще синхронизира и мисловните си и физическите
си способности със Знанията от Великата програма на
Бялото Братство. Той ще има позитивно отношение и
ще проявява разбиране, чрез което ще се изявява свобод-
ната му воля. Това означава, че такива хора са с подгот-
вено съзнание за възприемане на „спуснатите“ знания.
Тук свободната воля ще действа в посока – усвояване и
доразвиване на новите знания. Личната свобода, свобод-
ната воля тук вече ще се използва като критерий за усъ-
вършенстване на предложените идеи. Т.е. ще отсъства
отрицанието и ще работи съзиданието. Всяка човешка
личност ще има готовността да възприема позитивните
идеи и ще проявява своята воля за тяхното усъвършенст-
ване със средствата и възможностите на придобитото в
условията на физическия свят знание. Затова от вас сега
се изисква вие да „заработите“, да създадете нравствената
основа на своя живот. Това ще стане, като използвате до-
бродетелите, като усвоите знанията и мъдростта, които
те носят. Само на чиста, здрава основа може и заслужава

да се създават новите знания. Само с прякото участие
на добродетелите заслужава да се градят новите знания.
Така като се събуди творческото начало, ще може да се
разгърне позитивната творческа дейност. Тогава човеш-
ката личност ще стане сътрудник на светлите същества
от ангелската йерархия и ще достигне нивата на безсмър-
тието, което означава, че чрез своето желание и честно
вложен труд Човекът ще създаде съзнанието на бъдеще-
то, съзнанието, проникнато от силите на Любовта, Мъд-
ростта и Истината. Такова съзнание вече се превръща в
частица от Великото Висше Съзнание и пребъдва в Духа
светий.

 

„…Трудете се не за храна тленна,
а за храна, която пребъдва до живот
вечен и която ще ви даде Син Човече-
ский.“

 

Във втората част на тази книга е добре да се разгле-
да връзката на добродетелите с библейските текстове.
В Евангелията, включени в Новия Завет, думите, кои-
то обозначават добродетели, участват в структурата на
кратки иносказателни фрази. Цялата фраза като сми-
съл и съдържание изгражда едно понятие. То е свързано
предимно с действията и мислите, чрез които се изявява
Иисус Христос. Затова стойността на тези текстове има
библейски характер. Те идват при нас с неотразимата
сила и богатство на Христовата мисъл.
Преди да се спрем по-конкретно на определени тек-
стове, е необходимо да разгледаме пряката връзка между
съвременния начин на оползотворяване на новозаветна-
та мъдрост и нейната стойност във времето, в което тя е
била използвана, а и записана.
Най-общо казано, Словото от Учението на Иис-
ус Христос има характера на нравствено послание. То
търси онова ново съзнание, което ще възприеме Бо-
жията воля за любов към ближния. Неговите думи са
изпълнени в много от текстовете с мъка и огорчение от
неразбирането, което среща. Затова можем да стигнем
до извода, че с малки изключения Мъдростта Му е ос-
танала неразбрана и поради това неприета. Текстовете
от Евангелията говорят за Неговата тревога от това не-
разбиране, но този факт не Му е попречил да защити
невежите пред Бога. Оттук става ясно, че във времето
на своето служене Христос е бил посрещан с недове-
рие. Притчите Му не се възприемат от мнозинството
като добродетелни слова.

Какво се е променило сега, след 2000 години, в
отношението към Христовото учение? Независимо
от ограниченото му разбиране Христовото учение е
възприето от много народи. Създадена е църковната
институция с цялата ѝ сложна йерархия, извършват
се богослужения … От една страна стои известността
на това учение, а от друга – неговото използване за
създаване на различия във вярата. И това в кръга на
тези, които се броят за християни! В действителност
истинското богатство на това учение не е използвано,
не се използва и сега. То не заема подобаващото му се
място в човешките взаимоотношения, не е послужило
като идея за създаване на активни духовни общества,
още по-малко за организация на обществено-полити-
ческия живот. А трябва да стои пред човешкия поглед,
пред съзнанието на всеки като нравствен идеал, който
да подхранва стремежа към духовно развитие. Затова
Ние, Учителите от Школата на Христос, търсим въз-
можност да събудим интереса към Христовото учение
и да покажем колко много може То да промени живо-
та на хората.
Христос дойде, за да спаси от морален упадък света,
и Неговото Учение има силата на пречистваща съзнани-
ето светлина.

 

 

ВЪРНИ

 

 

Начало

 

© Продукти за нагледна агитация и реклама, 089 / 796 57 40, http://nadobracena.com